REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW:

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez CREDITO w ramach Wypożyczalni Samochodów. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).
 3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.
 4. CREDITO oddaje do użytkowania osobie (firmie) pojazd wskazany w pkt.4 Umowy Najmu na okres opisany w pkt.3 Umowie Najmu i na warunkach przedstawionych poniżej.
 5. Klient (Najemca) samochodu musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B lub odpowiednik tej kategorii w prawo jazdy międzynarodowym lub kraju zamieszkania powyżej 12 miesięcy.
  Wymagamy posiadania dwóch dokumentów tożsamości (w tym prawa jazdy). Do podpisana Umowy Najmu potrzebne są też kopie w/w dokumentów.
  W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji NAJEMCA lub DRUGI KIEROWCA wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu.
 6. Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu pozycji NAJEMCA lub DRUGI KIEROWCA lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.
 7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.
 8. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu. Postanowienia pkt. 5 i 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 9. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia, aby osoba kierująca pojazdem posiadała stosowne uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem wymagane przez polskie prawo oraz spełniała wymogi i posiadała w momencie kierowania pojazdem dokumenty określone w Regulaminie.
 10. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej kryteriów przewidzianych Regulaminem lub nie wskazanej w umowie najmu jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmującym, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie określonej w Cenniku.
 11. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie kolizji drogowej, wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.
 12. Ilekroć w umowie najmu lub/i w Regulaminie mowa jest o obowiązkach Najemcy związanych z eksploatacją samochodu, obowiązki te obciążają również każdą osobę kierującą pojazdem. Najemca jest zobowiązany zapoznać każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
 13. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.
 14. W wypadku, jeśli Wynajmujący po akceptacji oferty, o której mowa w pkt 18 i 19 Regulaminu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.
 15. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
 16. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby główej Wynajmującego tj. miasta Łódź.

Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy najmu z Wynajmującym następuje poprzez wypełnienie Umowy Najmu oraz zaakceptowanie REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW CREDITO oraz dostarczenia wszystkich stosownych dokumentów i warunków o których mowa w pkt 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu przez Klienta oferty wynajmu samochodu poprzez wypełnienie REZERWACJI na stronie https://www.wypozycz.auto.pl/59zl.pl/rezerwacja.html (zwanej dalej Formularzem Internetowym), Wynajmujący jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w rozumieniu pkt. 17 Regulaminu w terminie do 8 godzin od otrzymania od Klienta w/w oferty na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Jeżeli uregulowanie płatności na poczet czynszu najmu, o której mowa w pkt 21 Regulaminu następuje w sposób inny niż wskazany w pkt. 18 Regulaminu wypełnienie przez Klienta REZERWACJI na stronie internetowej, poczytuje się za skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie wpłaty, wskazanej w pkt. 21 Regulaminu, płatności na poczet czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego podany na jego stronie internetowej traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpływu wskazanych środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w rozumieniu pkt. 17 Regulaminu na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Rezerwacja będzie akceptowana przez Wynajmującego po uiszczeniu Opłaty Rezerwacyjnej w kwocie 100 PLN. W/w opłata nie zostaje zwrócona w przypadku rezygnacji przez Najemcę ze złożonej oferty na stronie internetowej Wynajmującego. W przypadku zapłaty większej kwoty lub należności za cały okres najmu, Wynajmujący będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.
 5. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
  1. zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków wynajmu pojazdów poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji lub/i złożenie oferty bezpośrednio w siedzibie wynajmującego
  2. spełnianie warunków przewidzianych w pkt. 5 i 23 Regulaminu,
  3. dokonanie przez Klienta płatności na poczet czynszu najmu w wysokości 100 PLN (zwaną dalej Opłatą Rezerwacyjną) lub pełną kwotą czynszu najmu i faktyczne obciążenie jego karty w/w kwotą lub jej uiszczenie przelewem na rachunek Wynajmującego wskazany na stronie internetowej Wynajmującego.
  4. wpłata kaucji przez Klienta do umowy wynajmu jako udział własny najemcy w szkodzie na pojeździe, zgodnie z ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU - Cennik pkt.S
 6. Odstąpienie od umowy najmu w trakcie jej trwania nie powoduje obowiązku zwrotu należności za nie wykorzystany okres najmu pojazdu. Najemca może dokonać wcześniejszego zwrotu wynajętego pojazdu w siedzibie firmy CREDITO. Jeśli zwrot ma nastąpić w innym miejscu, najemca zobowiązany jest do uregulowani nalezności za wykonaną usługę, która to nie może być zaliczona na poczet dotychczasowych wpłat.
 7. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać:
  1. ważny dowód osobisty, w sytuacji, gdy klient jest obcokrajowcem - ważny paszport,
  2. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
  3. kartę płatniczą lub gotówkę w celu dokonania stosownych płatności za wynajem.
 8. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/i inną osobę wskazaną przez niego w umowie najmu w pozycji NAJEMCA lub DRUGI KIEROWCA wymogów przewidzianych w pkt. 5 lub/i pkt.23 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. W takim przypadku Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Wynajmujący będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.
 9. W razie niedokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do zwrotu Najemcy w terminie do 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.

Obowiązki Najemcy, Zasady użytkowania pojazdu

 1. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie jeśli jest wymagane),
  2. zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
  3. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia - ewentualnej jego naprawy),
  4. stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  5. utrzymywania samochodu w należytej czystości.
 2. Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę RP jest bezwzględnie zakazane, chyba że Wynajmujący wyrazi na to pisemną zgodę – cena najmu za dobę powiększona jest o 40 PLN (dotyczy całego okresu najmu pojazdu).
  W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 27 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw czy holowania samochodu poza granicami RP Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.
 3. W szczególności zabrania się:
  1. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,
  2. przekraczania dopuszczalnej ładowności,
  3. palenia tytoniu w samochodzie,
  4. przewozić niedozwoloną liczbę pasażerów,
  5. przewozić przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających innym użytkownikom ruchu drogowemu oraz innych przedmiotom niedozwolonych przez Prawo Polskie,
  6. brać udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani w treningach do nich,
  7. używać pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia,
  8. pozostawiać w pojeździe, podczas nieobecności Najemcy żadnych przedmiotów które mogłyby stać się łupem złodzieja i naraziłyby tym samym na szkodę Wynajmującego,
  9. pozostawiać w pojeździe, podczas nieobecności Najemcy, kluczy i dokumentów od pojazdu pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę,
  10. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.
  W przypadku naruszenia postanowień ppkt. a) albo c) bądź d) niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
  W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt. j) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
 4. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

Opłaty

 1. Umowa Najmu nie jest dowodem wpłaty pieniędzy-jedynym potwierdzeniem jest paragon lub faktura VAT. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 2. Opłata / płatność za wynajem przyjmowana jest gotówką, za pośrednictwem przelewu bankowego lub karty płatniczej. Przy płatności karta płatniczą pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 pln - kwota ta nie podlega zwrotowi. Jeśli zapłata ma zostać dokonana w odroczonym termie płatności, termin pełnego uregulowania zobowiązania uznaje się za skuteczną zapłatę.
 3. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
 4. Najemca upoważnia każdą osobę wpisaną w umowę najmu do ewentualnego odbioru wpłaconej kaucji lub jej części.

Zwrot lub wymiana pojazdu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie.
 2. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu wymaga pisemnej zgody Wynajmującego oraz dopłaty do ceny najmu pojazdu przez Najemcę.
 3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 6 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.
 4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej.
 5. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do swojej siedziby firmy.
 6. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w Cenniku w dniu zwrotu samochodu. Jeżeli zwracany pojazd jest brudny, Najemca zapłaci za usługę mycia lub/i czyszczenia/sprzątania (zgodnie z Cennikiem). W takim przypadku kaucja zostanie zwrócona po oględzinach czystego pojazdu wykonanych przez Wynajmującego.
 8. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami:
  1. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,
  2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z winy wynajmującego (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, uszkodzenia elementów karoserii itp),
  3. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
  4. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu,
  5. odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
 9. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
 10. W przypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy albo/i kluczyków samochodu albo rzeczy wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami w nim przewidzianymi.

Serwis, przeglądy i naprawy

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika co 15000 kilometrów (tolerancja +/- 500 km) licząc od stanu 0 kilometrów, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nie udostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy - utrata gwarancji na samochód (opłata wg Cennika).
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, kolizji drogowej lub wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (tel : 888 733 333) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia, kosztorysu naprawy oraz rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części jak również do złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca koszty udokumentowane rachunkami.

Uszkodzenie, kolizja drogowa, wypadek drogowy, kradzież samochodu, uszkodzenie przez osoby trzecie - procedura postępowania

 1. W razie jakiejkolwiek kolizji drogowej lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu niezwłocznie, nie później niż do 2 godzin od momentu zdarzenia oraz w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy do skontaktowania się z Wynajmującym pod nr tel.: 0 888 733 333, a następnie z Infolinią wystawcy polisy ubezpieczeniowej, tj.: LINK4 (+48 22 444 44 44) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.
 2. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym w ciągu 12 godzin i postępowania według otrzymanych instrukcji. Nie zastosowanie się do pkt 47 lub/i 48 skutkować będzie zatrzymaniem wpłaconej kaucji przez Wynajmującego.
 3. Najemca oświadcza, że odbiera auto bez uszkodzeń nie oznaczonych plombą zabezpieczającą „CREDITO”. Plomba jest naklejona na konkretne uszkodzenie, które również jest zapisane w Protokole wydania samochodu. Zdjęcie lub próba zdjęcia plomby wiąże się karą umowną.

Obowiązki Wynajmującego

 1. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
 2. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 18.00 w piątek do godziny 9.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 18.00 dnia poprzedniego do godziny 9.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego.
  Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie:
  1. utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od samochodu,
  2. rozliczania powstałej szkody w ciężar polisy AC,
  3. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP,
  4. złamania warunków umowy lub/i Regulaminu Wypożyczalni Samochodów CREDITO.

Ubezpieczenie pojazdów

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o "opłacie w związku ze zdarzeniem" należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
  1. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  2. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
  3. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego - franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
  4. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  5. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,
  6. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt 53 ppkt h. oraz ppkt i. Regulaminu Najemca zobowiązany jest do zapłaty Opłaty Administracyjnej według cennika, jako udział własny w szkodzie pojazdu pomniejszoną o wpłaconą kaucję.
  7. wszystkich szkód częściowych objętych polisą Auto Casco, Najemca zostanie obciążony opłatą równą wpłaconej kaucji (w kwocie ),
  8. kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca,
  9. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca,
  10. włamania w wyniku, którego skradziono lub zniszczono elementy wnętrza - całkowity koszt ponosi Najemca,
  11. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
  W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
  Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości cen najmu za czas naprawy pojazdu lub czas do wypłaty odszkodowania za utracony pojazd oraz za wszelkie straty, które nie zostaną zrekompensowane wypłaconym przez ubezpieczenie odszkodowaniem.
 3. Samochody nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty). Najemca ma bezwzględny zakaz przemieszczania pojazdu poza granicami RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ubezpieczenie pod rygorem odpowiedzialności materialnej w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie nie wywiązania się z tego obowiązku.

Inne postanowienia

 1. Samochody posiadają zmontowany system lokalizacji GPS, a wszelkie próby odłączenia, uszkodzenia lub zniszczenia zobowiązują Wynajmującego do obciążenia Najemcy karą umowną zawartą w cenniku.
 2. Do najmu pojazdu istnieje możliwość wynajmu przez Wynajmującego pojazd:
  1. GPS MIO Moos 200 z mapą Polski — 10 PLN za dobę
  2. Fotelik dziecięcy — 10 PLN za dobę
  3. CB Radio PRESIDENT — 15 PLN za dobę
  4. Telefon NOKIA — 10 PLN za dobę
 3. Istnieje możliwość podstawienie samochodu na terenie Łodzi po uzgodnieniu Wynajmującego z Najemcą – opłata według cennika znajdującego się na https://www.wypozycz.auto.pl/59zl.pl/cennik.html.
 4. Odbiór / zwrot samochodu poza godzinami pracy biura po uzgodnieniu Wynajmującego z Najemcą – opłata według cennika znajdującego się na https://www.wypozycz.auto.pl/59zl.pl/cennik.html.
 5. Najemca wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia swojej osoby i przetrzymywaniu w/w zdjęcia jako element umowy Najmu. Zdjęcie nie podlegają zwrotowi, i nie mają prawa być wykorzystywane do innych celów niż umowa najmu.
 6. Najemca zobowiązuje się do uregulowania Opłaty Za Udostępnienie Informacji w związku z zapytaniem skierowanym przez właściwy organ państwowy oraz straż gminną (miejską) lub innej instytucji. Opłata według cennika.
 7. Najemca wyraża również zgodę na wystawienie faktury vat bez jego podpisu za usługi związane z niniejszą umową lub noty obciążeniowej, z odroczonym terminiem platności do 3dni, zobowiązując się tym samym do jej uregulowania we wskazanym w niej terminie.
 8. Brak zapłaty należności z tytułu tej umowy firmie CREDITO, spowoduje wyslanie wezwania najemcy do uregulowania należnośći. Wynajmujący doliczy za każdorazowe wezwanie opłatę zgodną z cennikiem
 9. Reklamacje należzy składać w terminie 14dni od dnia zakończenia usługi. Reklamacja musi zawierać pełne dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej, okres wynajmu oraz numer umowy. Reklamacja wymaga formy pisemnej, a jej dostarczenie należy wykonać do siedziby firmy tj. CREDITO, UL. RZGOWSKA 180 paw.11, 93-111 ŁÓDŹ listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@wypozycz.auto.pl . Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14dni.
 10. Klient oświadcza, że przed podpisaniem tej umowy zapoznał się z zapisami regulaminu zawartymi również na stronie https://www.wypozycz.auto.pl/59zl.pl/regulamin.html i potwierdza ich zgodność.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU - Cennik

ZDARZENIE — OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM I KARY UMOWNE Ceny w cenniku podane są w PLN, zawierają podatek VAT w wysokości 23%

tagi • rent a car lodz • wynajem aut łódź • wypożyczalnia aut łódźwynajem samochodów dostawczych łódźwypożyczalnia samochodów dostawczych łódź • wypozyczalnia samochodow lodz • wypożyczalnie samochodów łódź • wynajem auta na czas naprawy • wypozyczalnie samochodow lodz • wypożyczalnia samochodów lodz • auto zastępcze łódź • wypozyczalnia samochodow łódź • wynajem aut lodz • wynajem samochodów łódź • auto zastepcze lodz • wynajem samochodow lodz • auto na czas naprawy